Fundacja

MI-RO-RO urodziło się w 2010 roku. Wyrosło z polsko-portugalskich doświadczeń twórczego połączenia edukacji, kultury i sztuki, poszukiwania idei sztuki transwersalnej i promocji zintegrowanych ekspresji artystycznych.

Głównym celem MI-RO-RO jest wszechstronne propagowanie edukacji, podnoszenie poziomu i dostępności kultury i sztuki, realizacja działań promujących zrównoważony rozwój, partycypację społeczną oraz postawę obywatelską poprzez innowacyjne rozwiązania interdyscyplinarne.

W skali MIKRO skupiamy się na promocji POSTAWY ŻYCIOWEJ cechującej się wrażliwością estetyczną i postawą podmiotową, ciekawością świata, entuzjazmem stawiania inspirujących pytań, poszukiwaniem wielkich idei w małych rzeczach i energią twórczej spontaniczności.

Dbamy o to, aby nasza oferta miała wymiar interkulturowy.

Realizujemy projekty krótko i długoterminowe angażujące grupy w różnym wieku i o różnym profilu społeczno-ekonomicznym.

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W RELACJĘ SZTUKA – DZIECKO?

W kontakcie ze sztuką Dzieci odkrywają różne wizje i perspektywy ujmowania rzeczywistości, sposoby myślenia i interpretowania zjawisk społecznych, bliskość z przyrodą. Dzięki temu stają się otwarte na dyskurs o wartościach, negocjację znaczeń, wieloperspektywiczność spojrzenia.

Mają szansę odnaleźć wartości uniwersalne oraz kształtować własne przekonania. Rozwijają szacunek do różnorodności przyjmując postawę „otwartego umysłu”. Nabywają zdolność do odczytywania i przekształcania symbolicznych kodów kulturowych, co pozwala im lepiej rozumieć otaczający świat i definiować siebie.

Wyrażanie się językiem ekspresji artystycznych przekształca Dzieci z obserwatorów w aktorów, mających potencjał do zmiany rzeczywistości oraz wpływu na nią. W ten sposób uczą się, że świat należy do nich i mogą nadawać mu kształt według własnego scenariusza.