Statut Fundacji MI-RO-RO


Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja pod nazwą MI-RO-RO, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marię Dambek w kancelarii notarialnej w Gdańsku przy ulicy Chlebnickiej nr 45/46/3 w dniu dwudziestego pierwszego października dwa tysiące dziesiątego roku (2010-10-21), działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2
Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3
Czas trwania Fundacji jest nie oznaczony.

§ 4
Siedzibą Fundacji są Kolbudy.
Fundacja może tworzyć oddziały i biura, w kraju i za granicą.

§ 5
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może realizować zadania we współpracy z innymi podmiotami.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6
Celami Fundacji są:
1. Wszechstronne propagowanie efektywnych i nowych form, metod i technik edukacji i komunikacji, adresowanych do wszelkich grup społecznych i wiekowych; promocja pozaszkolnych form kształcenia.
2. Podnoszenie poziomu i zwiększenia dostępności edukacji, kultury i sztuki.
3. Podnoszenie stanu świadomości społecznej co do potrzeby promocji edukacji, wykształcenia, „wartości wyższych”, kultury, tradycji, kształtowania pozytywnych wzorców.
4. Propagowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwój edukacji międzykulturowej i integracji społecznej.
5. Inicjowanie i promocja niekonwencjonalnych przedsięwzięć artystycznych w Polsce i na świecie.
6. Promocja edukacji holistycznej, idei sztuki transwersalnej i dialogu między sztuką, edukacją i nauką.

§ 7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Inicjowanie, organizowanie, realizację i promowanie:
a) inicjatyw, projektów i programów edukacyjnych oraz pozaszkolnych form kształcenia
b) inicjatyw, projektów i imprez artystycznych
c) konferencji, seminariów, warsztatów i szkoleń
d) działalności informacyjnej i wydawniczej
e) produkcji, promocji, dystrybucji i realizacji filmowej
f) tworzenie oprogramowania i innych narzędzi informatycznych służących celom statutowym
g) działania profilaktyczne, terapeutyczne i doradcze, działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu osób
h) organizację i promocję wolontariatu
i) rozwijanie i upowszechnianie wiedzy oraz działań naukowo-badawczych w zakresie objętym celami Fundacji.
2. Współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z instytucjami oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

§ 8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Majątek Fundacji

§ 9
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 (pięćset) złotych oraz inne środki pieniężne i majątek ruchomy nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Fundatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za długi i zobowiązania Fundacji.

§ 10
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majatkiem.

§ 11
Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów z kraju i z zagranicy
3. przychodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.
5. odsetek bankowych.

§ 12
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej

Organy Fundacji

§ 13
1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Zarząd składa sie z jednej do pięciu osób i jest powoływany na czas nieokreślony przez Fundatorów.

§ 14
1. Fundatorzy mogą zostać członkami Zarządu.
2. Wskład Zarządu mogą wchodzić obcokrajowcy.

§ 15
1. Zarząd ze swego grona wybiera prezesa i wiceprezesa.

§ 16
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) reprezentacja Fundacji na zewnatrz
b) uchwalanie rocznych programów działania Fundacji oraz planów finansowych,
c) uchwalanie regulaminów,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
f) powoływanie i odwoływanie osób pełniących stanowiska kierownicze w Fundacji
g) podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji

§ 17
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność, co najmniej połowy jej członków, w tym prezesa lub wiceprezesa.

4. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§ 18
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa jeden członek Zarządu: prezes lub wiceprezes.

Zmiana Statutu

§ 19
Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
§ 20
Decyzje w przedmiocie zmian w statucie Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów.

Połączenie z inną fundacją

§ 21
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją o podobnych celach na warunkach okreslonych przez zainteresowane strony.

Likwidacja Fundacji

§ 22
1. Fundacja może ulec likwidacji w razie braku możliwości realizacji celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych oraz majątku.

§ 23
1. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd z własnej inicjatywy.
2. Likwidację prowadzi wyznaczony przez Zarząd Fundacji likwidator, któremu przysługują prawa i obowiązki Zarządu Fundacji.

§ 24
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz fundacji o zbliżonych celach. Właściwe insytucje wskaże Zarząd Fundacji.